Citační indexy

Russian Science Citation Index – SCIENCE INDEX

Podporován eLIBRARY.

SCIENCE INDEX – je informační výzkumný projekt vyvíjený na základě databáze Russian Science Citation Index (RSCI). Nabízí mnoho pomocných služeb pro autory odborných prací, instituce nebo nakladatelství. SCIENCE INDEX pomáhá zkoumat četnost zveřejňování příspěvků ruských vědců a členů vědeckých společností v Rusku na základě statistické a analytické analýzy, což umožňuje nejpřesnějším a nejvěrohodnějším způsobem ohodnotit výsledky práce každého vědce nebo vědecké společnosti.

Základním cílem SCIENCE INDEX je nejucelenější sbírka všech odborných publikací v Rusku a jejich důsledné ohodnocení v souladu s citačními zásady. Do databáze jsou přitom zahrnuty publikace (monografie, patenty, dizertační a jiné práce) jak z 3 500 ruských vědecky zaměřených časopisů, tak z jejich zahraničních obdob. Seznam tiskovin se neustále aktualizuje v rámci RSCI.

Základním rysem SCIENCE INDEX je trvalé zapojeníautorů vědeckých prací, časopiseckých týmů a celých organizací do ověřování a upřesňování údajů v databázi RSCI. Tento postup řeší hned několik úkolů: přesné určení autora nebo autorského týmu článku a možnost rozšiřování RSCI o nové práce. SCIENCE INDEX má hned tři kategorie pro různé skupiny uživatelů. V roce 2011 byla vytvořena kategorie SCIENCE INDEX*[Autor] určená pro autory odborných prací. V roce 2012 vznikla kategorie SCIENCE INDEX*[Organizace] zaznamenávající publikace organizací a institucí. V roce 2013 vznikla kategorie SCIENCE INDEX*[Nakladatelství] zaměřená na čtenáře časopisů.

Web of Science

Podporováno ThomsonReuters

Web of Science je světově známá citační databáze provozovaná společností ThomsonReuters

(dříve ISI – Institute fot Scientific Information). S její pomocí uživatele mohouvyhledávat nejvhodnější informace z nejdůležitějších vědních oborů. Web of Science umožnuje vyhledávání zdrojů z více než 12 000 časopisů a více než 100 000 konferenčních příspěvků z různých oborů: přírodní vědy, sociální vědy, humanitní vědy a umění. Web of Science obsahuje více než 50 milionů publikací a přibližně 800 milionů citací a referencí. Kromě vyhledávacího systému nabízí Web of Science obnovení spojení mezi vybranými publikacemi a odkazy pomocí textů rozčleněných na jednotlivé citáty a tematických spojení mezi publikacemi. Všechny údaje zadávají významní vědci, kteří této práci věnuji hodně času.

Funkce Web of Science:

 • vyhledávání článků a konferenčních příspěvků s nejvyšší citovaností;
 • obeznámení uživatelů s nejvýznamnějšími výsledky bádání v příbuzných oborech;
 • volba možných spoluautorů s vysokou citovaností;
 • sjednocení vyhledávání, vytvoření publikací a bibliografií.

SciVerse SCOPUS.

Podporováno Elsevier.

SciVerseScopus je největší citační databáze abstraktů známá na mezinárodní úrovni. Obsahuje více než 20 000 abstraktů a referencí z vědeckých časopisů vydávaných více než 5 000 vydavateli po celém světě. Každý den zpracovává Scopus texty publikací, pomáhá vyhledávat vědecké texty a poskytuje uživatelům odkazy na již zveřejněné abstrakty z velkého množství nabízených prací. Scopus poskytuje nové nástroje pro analýzu a vizualizaci vědeckých prací.

Scopus ve zkratce:

 • 18 500 recenzovaných časopisů;
 • 400 obchodních publikací;
 • 340 sérií knih (publikace na pokračování);
 • přibližně 5 milionů příspěvků z konferencí zahrnutých do časopisů.

Přednosti v porovnání s jinými databázemi:

 • nejvýznamnější a největší sbírka materiálů;
 • komplexní informace o domácích institucích, časopiseckých publikacích a publikovaných autorech;
 • nástroje pro ověření platnosti analýzy, které pomáhají ohodnotit autory prací, jejich instituce nebo celé časopisecké proudy;
 • indexování, možnost prohlédnout si abstrakt ještě před zveřejněním v tisku a žádná omezení;
 • jednoduché a snadno ovládatelné rozhrání;
 • klasifikace výsledků podle dostupných kritérií (číslo publikace ve sbírkách vědeckých prací, na webových stránkách, v patentech) a společné výsledky podle názvů publikací, autorů nebo institucí;
 • zobrazení všech existujících grafických úprav časopisu, iniciály sestavitelů nebo autorů a názvy vydavatelů.

Google Scholar. Podporováno GoogleInc..

Google Scholar je specializovaná vyhledávací databáze, která umožňuje uživatelům vyhledávat odborné publikace a texty z různých oborů. Projekt byl spuštěn v září 2004.

Index Google Scholar je sbírkou velkého množství recenzí na časopisy světových vydavatelů. Publikace jsou trvale volně přístupné.

Google Scholar umožňuje vyhledávat odbornouliteraturu. Při práci s jedním vyhledávacím dotazem můžete například zároveň vyhledávat informace z různých oborů nebo podle jednotlivých autorů s přihlédnutím k recenzím na jejich prací. Veškeré publikace byly vydány ve vědeckých a vysokoškolských nakladatelstvích nebo profesních organizacích. Služba Google Scholar pomáhá každému uživateli najit v obrovském množství odborných publikací vhodné zdroje odpovídající jeho zaměření.

Funkce Google Scholar:

 • vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa;
 • hledání článků, abstraktů a bibliografických citací;
 • nalezení celého článku v databází knihovny nebo na webu;
 • informace o klíčových článcích ve studovaném oboru.

GetCITED. Podporován GoogleInc..

GetCITED je odborná referativní databáze spojující informace o odborných publikacích a citace. Systém zahrnuje nejen časopisecké články, ale i kapitoly z knih, části disertačních prací a jiné dokumenty.

Cílem tohoto systému je volný veřejný přístup uživatelů k nejrůznějším odborným zdrojům. Dnes je v databázi indexováno přes 3 miliony publikací více než 300 000 autorů.

GetCITED pomáhá šířit literaturu mezi odbornou veřejností a podporovat veřejnou diskuzi. Pomocí systému lze plnit různé úkoly, ale jejím základem jsou komplexní databáze a diskuzní fórum, což umožňuje účastníkům uvádět informace o publikacích, hodnotit je a určovat tak jejich osud. Uživatele mohou komentovat na fóru a uvádět odkazy na zdroje v systému. To všechno odlišuje GetCITED od jiných databází. Systém je přístupný z jakéhokoli počítače s internetovým připojením.

IndexCopernicusInternational

Cílem této databáze je poskytování online služeb vědcům a celosvětové odborné veřejnosti. Umožňuje uživatelům:

 • přispívat do databáze přes uživatelský profil;
 • diskutovat s kolegy a vyměňovat si odborné informace;
 • používat internetové rozhrání а strukturovat odborné a analytické práce;
 • získávat informace o nabídkách volných pracovních míst v různých vědeckých oblastech;
 • využívat systém pro hodnocení odborných prací s mnoha parametry.

Kdokoliv se může snadno stát uživatelem tohoto systému a zahájit svou práci s odbornou literaturou v trvale otevřeném online režimu. Je také možné vyhledat si spoluautora s potřebnými znalostmi v určité oblasti a získat přístup k základním nástrojům systému pro vytvoření vědecké práce.

Global Impact Factor

Globální Impact Factor (GIF)představuje nástrojpro ohodnocení, kategorizaci a seřazeníodborných časopisů zkvantitativního a kvalitativního hlediska. Používá se pro určení prestiže časopisů. Ohodnocení probíhá na základě faktorů jako originalita odborného posouzení, vědecká kvalita, kvalita technické redakce, redakční kvalita a pravidelnost.

Asian Education Index

Indexování odborných publikacía stanovení profesionálních standardů kvality v indexování časopisů.

Cíle Asian Education Index:

 • umožnit badatelům, vědcům a studentům používat relevantní informace a údaje;
 • zajištění poctivého a transparentního procesu recenzování;
 • zajistit volný přístup ke zdrojům pro širokou akademickou veřejnost;
 • vytvoření unikátních spolků s vybranými globálními indexy;
 • odměňovat vynikající vědecké práce oceněné v rámci odborného hodnocení;
 • stanovení norem pro indexaci v 21. století.

LinkedInSlideShare

Více než 70 milionů vědců používá SlideShare, aby získali potřebné informace od odborníků v určitých oblastech.

SlideShare byl založen v roce 2006 pro snadnou výměnu informací a později se stal součástí profesní sociální sítě LinkedIn. Dnes patří služba mezi 100 nejčastěji navštěvovaných webových stránek s 18 miliony stažení ve 40 kategoriích poskytovaného kontentu.